podmenu

Chciałbyś zostać Franczyzobiorcą firmy DOMINIUM PIZZA. Zapoznaj się z warunkami.


Sy­stem fran­czy­zy Piz­za Do­mi­nium po­zwa­la fran­czy­zo­bior­cy osią­gnąć, a na­stęp­nie utrzy­mać sil­ną po­zy­cję na ryn­ku. Dzie­je się to przy sto­sun­ko­wo du­żej nie­za­leż­no­ści fran­czy­zo­bior­cy, któ­ry za­rzą­dza swo­ją pla­ców­ką i po­dej­mu­je klu­czo­we de­cy­zje, ale ma sze­ro­ką po­moc po­cho­dzą­cą od ad­mi­ni­stra­cji sie­ci. Kontakt: Departament Inwestycji i Rozwoju Dominium S.A. Małgorzata Ptasińska tel.: 664 023 395 e-mail: malgorzata.ptasinska@pizzadominium.pl
kontakt

Outlet Center
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B
15-690 Białystok
tel.: 85 670 51 00
zobacz więcej
Godziny otwarcia
poniedziałek - sobota: 09:00-21:00
niedziela: 10:00-20:00
Godziny pracy biura
poniedziałek - piątek: 8:00-18:00
Jak Dojechać:
Autobusy linie: 4, 103, 17, 18, 24,
// ?>